Dodatok č. 3 VZN č. 1/2013

O určení dotácie na prevádzku a mzdy organizačných zložiek a súčastí Spojenej školy Školská 535/5 Lendak v originálnej kompetencii Obce Lendak.

Obecné zastupiteľstvo v Lendaku podľa § 6 a §11 ods.4 písm. d), e) a g) zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 6 ods. 2 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 19 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 7 ods. 1) písm. b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto doplnku všeobecne záväzného nariadenia.

Týmto dodatkom sa prepočítavací formulár, ktorý je prílohou VZN č.1/2013 mení nasledovne:

- koeficient pre individuálne vzdelávanie v ZUŠ sa z 11,4 mení na 14,7,

- koeficient pre skupinové vzdelávanie v ZUŠ sa mení zo 7 na 4,8,

- počet žiakov v školskom klube detí v stĺpci „celkový príjem na školstvo a voľno-časové aktivity cez PD“ sa uvádza ako skutočný počet žiakov nultého až piateho ročníka základnej školy zapísaných v školskom klube detí k 15.septembru daného školského roka.

V Lendaku, dňa 15. 12. 2017

Pavel Hudáček, starosta obce