Návrh dodatku č. 4 k VZN 005 / 2014

O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Obecné zastupiteľstvo v Lendaku podľa § 6 a §11 ods.4 písm. d), e) a g) zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona NR SR 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov vydáva tento dodatok k Všeobecne záväznému nariadeniu /ďalej len nariadenie/.

Týmto dodatkom sa jednotlivé body  pôvodného znenia VZN č. 5/2014 v znení neskorších dodatkov menia na nasledovné znenie:

Ôsma časť
§ 12
Poplatok

1) Sadzba poplatku:

a) 0,0360 eura za osobu a kalendárny deň pre poplatníkov podľa § 77 ods. 2 písm. a) zákona 582/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov,
b) 0,0232 €/l 1 nádoba -110 L (za l odvoz ) 2,50 € pre poplatníkov podľa § 77 ods. 2 písm. b) a c) cit. zákona pre ktorých sa zavádza množstvový zber,
c) 0,02 €/ 1 kg drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín.

Pôvodné znenie:

1) Sadzba poplatku :

a) 0,0300 eura za osobu a kalendárny deň pre poplatníkov podľa § 77 ods. 2 písm. a) zákona 582/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov,
b) 
0,0232 €/l 1 nádoba -110L (za l odvoz ) 2,50€ pre poplatníkov podľa § 77 ods. 2 písm. b) a c) cit. zákona pre ktorých sa zavádza množstvový zber,
c) 
0,02 €/ 1 kg drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín.

§ 14
Zníženie poplatku

1) Správca dane poplatok zníži o 9,14 € za obdobie, za ktoré poplatník preukáže, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiava alebo nezdržiaval na území obce. Daňový subjekt si nárok na zníženie poplatku uplatňuje za každé zdaňovacie obdobie zvlášť v zmysle zákona.

Pôvodné znenie:

1) Správca dane poplatok zníži o 7,95€ za obdobie, za ktoré poplatník preukáže, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiava alebo nezdržiaval na území obce. Daňový subjekt si nárok na zníženie poplatku uplatňuje za každé zdaňovacie obdobie zvlášť v zmysle zákona.

 

DÔVODOVÁ SPRÁVA

k návrhu všeobecne záväzného nariadenia obce Lendak o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

V zmysle zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad, predkladáme obecnému zastupiteľstvu VZN obce Lendak o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady. Uvedené zmeny budú platiť pre zdaňovacie obdobia od 1.1.2018.

Zmeny VZN sa týkajú: 

Poplatok

Zmena č. 1:
V ôsmej časti v §12 ods. 1) písmeno a),  dochádza k zvýšeniu poplatku za osobu a kalendárny deň pre poplatníkov podľa § 77 ods. 2 písm. a) zákona 582/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov zo súčasnej sadzby 0,03 na 0,036 za osobu a kalendárny deň. 

Zmena č. 2:
V ôsmej časti sa v §14 ods. (1) mení suma zníženia poplatku z pôvodných 7,95 € na navrhovaných 9,14 €.

Dôvodom zmeny č. 2 je „Zmena č. 1“. V roku 2017 bola sadzba poplatku stanovená vo výške 0,03€ za osobu a kalendárny deň, čo znamenalo určenie poplatku na celé zdaňovacie obdobie vo výške 10,95€ (365*0,03=10,95) a suma zníženia predstavovala sumu 7,95€. Naproti tomu v roku 2018 dochádza k navýšeniu poplatku na 0,036 čo znamená navýšenie poplatku na celé zdaňovacie obdobie na 13,14€ (365*0,036*365) a suma zníženia je k tomu adekvátne prispôsobená o 9,14€, t. z. znížený poplatok vzrastie z 3€ na 4€.

Dôvody zmien vo VZN v časti poplatku je navýšenie nákladov na činnosti spojené s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na základe požiadavky rozpočtu PrO na rok 2018 prediskutované na investičnej komisii zo dňa 17.11.2017 a jej odporúčaním schváliť 80 000€. Navýšenie poplatku by malo skorigovať rozdiel medzi príjmom a výdajom za TKO v roku 2018, a to takto:

Náklady na TKO 80 000 €.

Príjmy z TKO 73 758 €:

  • právnické osoby a fyzické osoby podnikatelia: 10 000 €,
  • fyzické osoby (vychádzame z predpokladu 5300 obyvateľov):
    - cca 100 obyvateľov – úplne oslobodených,
    - cca 500 obyvateľov – znížený poplatok za 4 € = 2000 €
    - cca 4700 obyvateľov- celoročný poplatok za 13,14 € = 61 758 €

Vplyv zmeny VZN na rozpočet: pozitívny – príjem sa navýši o cca 10 000 €.