Vyhlásenie volieb hlavného kontrolóra obce Lendak na funkčné obdobie 2019 - 2025

Obecné zastupiteľstvo v Lendaku v súlade s § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov vyhlasuje voľby hlavného kontrolóra obce Lendak na
funkčné obdobie rokov 2019 – 2025.

1. Predpoklady na výkon funkcie hlavného kontrolóra obce Lendak:
a) ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie,
b) bezúhonnosť,
c) znalosť legislatívy v oblasti samosprávy, a to najmä:
- zákona č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov,
- zákon 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov,
- zákon 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších
predpisov,
- zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov.

2. Uchádzač o funkciu hlavného kontrolóra obce Lendak predloží nasledovné doklady:
a) žiadosť o zaradenie do voľby, ktorá bude obsahovať jeho meno, priezvisko, akademický titul,
dátum narodenia, bydlisko a kontaktné údaje (e-mail a telefónne číslo); uchádzač ďalej v žiadosti
uvedie, či v čase podania tejto žiadosti podniká alebo vykonáva inú zárobkovú činnosť, je členom
riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú
podnikateľskú činnosť,
b) štrukturovaný životopis,
c) overená fotokópiu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní (maturitné vysvedčenie alebo
vysokoškolský diplom alebo iného obdobného dokladu),
d) výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
e) súhlas so zverejnením osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných
údajov v znení neskorších predpisov na účely vykonania voľby hlavného kontrolóra obce Lendak a
zverejnenie výsledkov voľby,

3. Rozsah úväzku hlavného kontrolóra obce Lendak:
Pracovný pomer hlavného kontrolóra obce Lendak bude uzavretý na kratší pracovný čas, a to 0,25.

4. Termín doručenia žiadosti:
Uchádzač je povinný doručiť svoju písomnú žiadosť a všetky požadované doklady najneskôr 14 dní
pred dňom konania voľby, t.j. do 19.7.2019, 15.00 hod. na adresu:
Obecný úrad Lendak, Kostolná 14, 059 07 Lendak s označením: „Voľba hlavného kontrolóra -
Neotvárať“

5. Pohovor
Uchádzači, ktorí splnia všetky stanovené náležitosti budú pozvaní na osobný pohovor, na ktorom
budú preskúšané ich vedomostí s uvedených oblastí a budú prezentovať ich motiváciu na výkon
funkcie hlavného kontrolóra obce Lendak. Na pohovor budú všetci uchádzači pozvaní najmenej 3
dni pred konaním pohovoru.
Komisiu budú tvoriť starosta obce, poslanci obecného zastupiteľstva a prednosta OcÚ.

6. Voľba hlavného kontrolóra obce Lendak
Voľba hlavného kontrolóra obce Lendak sa vykoná na riadnom zasadnutí Obecného zastupiteľstva
v Lendaku dňa 5.8.2019.

V Lendaku, 10.06.2019

Pavel Hudáček
starosta obce