• Úvod
  • Samospráva
  • Úradná tabuľa
  • Výzva na predkladanie ponúk - „Stavebné úpravy – vnútorné omietky rozostavanej budovy miestnej Prevádzkarne obce Lendak“

Výzva na predkladanie ponúk - „Stavebné úpravy – vnútorné omietky rozostavanej budovy miestnej Prevádzkarne obce Lendak“

Prevádzkareň obce Lendak, p.o. je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ZVO).

Verejný obstarávateľ plánuje financovať predmet obstarávania z vlastných finančných prostriedkov.

 Príloha:

Názov predmetu zákazky: „Stavebné úpravy – vnútorné omietky rozostavanej budovy miestnej Prevádzkarne obce Lendak“

Druh zákazky: Služby

Spoločný slovník obstarávania: 45210000-2 – stavebné práce na stavbe budov

Rozdelenie predmetu zákazky na časti:

Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky.

Hlavné miesto poskytnutia stavebných prác: KN-C 1272

Predpokladaná hodnota zákazky: 21 450 EUR bez DPH

Opis predmetu zákazky:

Ide o zhotovenie vnútornej vápenno-cementovej omietky rozostavanej budovy miestnej Prevádzkarne obce Lendak (strojové omietky hr. 10-15 mm) vrátane penetrácie a drobné vyspravenie podkladov. V zhotovení diela zahrnúť kompletný materiál vrátane okenných a rohových profilov a výstužnej sieťky na čiastočne vystuženie plôch kde hrozí vznik trhlín (spoj tehla – betón). V predpokladanej hodnote zákazky je zahrnuté zakrývanie okien, hrubé vyčistenie priestorov po ukončení prác a zabezpečenie lešenia. Vo výkaz-výmere je určený obsah plochy.

Termín poskytnutia prác: do 15.07. 2018 (termín je záväzný)

Zdroj finančných prostriedkov

Predmet zákazky bude financovaný z finančných prostriedkov Prevádzkarne obce Lendak.

Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní:

Ponuku môže predložiť FO alebo PO zapísaná v príslušnom registri, alebo združenie FO a PO ktoré v prípade predloženia ponuky predloží ako jej súčasť aj zmluvu o založení združenia.

Spôsob určenia ceny (odplaty) a platobné podmienky:

11.1 Uchádzač predloží cenovú ponuku v súlade s opisom predmetu zákazky tejto Výzvy. Ak uchádzač nie je platiteľom DPH upozorní na túto skutočnosť v ponuke. Úspešný uchádzač (poskytovateľ) bude realizovať zákazku na základe objednávky uzatvorenej s verejným obstarávateľom. Pred podaním ponuky je možná osobná prehliadka budovy.

Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať tieto doklady:

  • Identifikačné údaje uchádzača
  • Navrhovanú cenu predmetu zákazky – vyplnený výkaz výmer

Na obálke s ponukou vyznačte: „SÚŤAŽ –– vnútorné omietkovanie PrO NEOTVÁRAŤ!“

Lehota na predkladanie ponúk:

Ponuky s obsahom podľa bodu 12. tejto Výzvy musia byť doručené v lehote do 05.06.2018 12.00 h na Obecný úrad v Lendaku – ekonomické oddelenie PrO, 2. poschodie č.d. 34.

Kritériá na vyhodnotenie ponúk a pravidlo uplatnenia:

Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena bez DPH. Pravidlo uplatnenia kritéria vyhodnotenia ponúk: Poradový systém

Ponuke s najnižšou celkovou cenou predmetu zákazky bude priradené prvé miesto ostatným ponukám druhé, tretie, atď. Úspešnou ponukou sa stane ponuka, ktorá sa umiestni na prvom mieste, ostatné ponuky sa stanú neúspešnými ponukami.

Zákazka sa týka projektu financovaného z fondov Európskej únie: NIE

Uzavretie ponuky

Po vyhodnotení predložených ponúk na základe kritéria vyhodnotenia bude uchádzačom odoslané oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk prostredníctvom elektronickej pošty.

Ostatným uchádzačom bude oznámené, že neuspeli. Výsledkom verejného obstarávania bude objednávka.

Ostatné požiadavky

Uchádzač v prípade svojej úspešnosti berie na vedomie, že verejný obstarávateľ je v zmysle ZVO a zák. č. 211/2000 Z. z o slobode informácií povinný zverejňovať informácie, ktoré sa získali za verejné financie.

Uchádzač v prípade svojej úspešnosti musí súhlasiť so zverejnením objednávky a relevantných informácii podľa § 117 ZVO.

Dôvody na zrušenie použitého postupu zadávania zákazky

Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky z nasledovných

dôvodov:

- nebude predložená ani jedna ponuka,

- ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti,

- ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám v tejto Výzve,

- ak sa zmenili okolnosti, za ktorých bolo verejné obstarávanie vyhlásené.

 

V Lendaku, dňa: 29.05.2018

V súlade so ZVO vypracoval(a): Bc. Štefan Halčin

Kontaktná osoba verejného obstarávateľa: Ing. Peter Budzák, tel.: 0918 533 663, E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

Ján Lizák

vedúci PrO