Výzva na predkladanie ponúk - „Stavebné úpravy – zateplenie novej budovy miestnej Prevádzkarne obce Lendak“

Prevádzkareň obce Lendak, p.o. je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ZVO).

Verejný obstarávateľ plánuje financovať predmet obstarávania z vlastných finančných prostriedkov.

Názov predmetu zákazky: „Stavebné úpravy – zateplenie novej budovy miestnej Prevádzkarne obce Lendak“

Druh zákazky: Služby Spoločný slovník obstarávania: 45210000-2 – stavebné práce na stavbe budov

Rozdelenie predmetu zákazky na časti: Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky.

Hlavné miesto poskytnutia stavebných prác: ú. Lendak - KN-C 1272

Predpokladaná hodnota zákazky: 29 230,14 EUR bez DPH

Opis predmetu zákazky: Ide o zateplenie novej budovy miestnej Prevádzkarne obce Lendak minerálnou vatou vrátane vonkajšej omietky a montážou vonkajších parapetov. Práce sú vyjadrené v rozpočte stavby.

Termín poskytnutia prác: do 31.10. 2018 (termín je záväzný)

Zdroj finančných prostriedkov Predmet zákazky bude financovaný z finančných prostriedkov Prevádzkarne obce Lendak.

Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní:

Ponuku môže predložiť FO alebo PO zapísaná v príslušnom registri, alebo združenie FO a PO ktoré v prípade predloženia ponuky predloží ako jej súčasť aj zmluvu o založení združenia.

 Spôsob určenia ceny (odplaty) a platobné podmienky: 

Uchádzač predloží cenovú ponuku v súlade s opisom predmetu zákazky tejto Výzvy. Ak uchádzač nie je platiteľom DPH upozorní na túto skutočnosť v ponuke. Úspešný uchádzač (poskytovateľ) bude realizovať zákazku na základe zmluvy uzavretej s verejným obstarávateľom.

 Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať tieto doklady:

  • Identifikačné údaje uchádzača
  • Navrhovanú cenu predmetu zákazky – vyplnený výkaz výmer

Na obálke s ponukou vyznačte: „SÚŤAŽ –– zateplenie budovy PrO NEOTVÁRAŤ!“

Lehota na predkladanie ponúk:

Ponuky s obsahom podľa bodu 12. tejto Výzvy musia byť doručené v lehote  do 28.06.2018 12.00 h na Obecný úrad v Lendaku – ekonomické oddelenie PrO, 2. poschodie č.d. 34 osobne alebo poštou na adresu Prevádzkareň obce Lendak, p.o., Kostolná 194/14, 059 07 Lendak

Kritériá na vyhodnotenie ponúk a pravidlo uplatnenia:

Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena s DPH. Pravidlo uplatnenia kritéria vyhodnotenia ponúk: Poradový systém Ponuke s najnižšou celkovou cenou  predmetu zákazky bude priradené prvé miestoostatným ponukám druhé, tretie, atď. Úspešnou ponukou sa stane ponuka, ktorá sa umiestni na prvom mieste, ostatné ponuky sa stanú neúspešnými ponukami.

Zákazka sa týka projektu  financovaného z fondov Európskej únie: NIE

Uzavretie zmluvy

Po vyhodnotení predložených ponúk na základe kritéria vyhodnotenia bude uchádzačom odoslané oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk prostredníctvom elektronickej pošty.
Ostatným uchádzačom bude oznámené, že neuspeli. Výsledkom verejného obstarávania bude uzavretie zmluvy. Verejný obstarávateľ vyzve úspešného uchádzača na uzavretie zmluvy. Zmluva musí byť uzatvorená v súlade s podmienkami uvedenými v tejto výzve a s ponukou úspešného uchádzača.

 Ostatné požiadavky

Uchádzač v prípade svojej úspešnosti berie na vedomie, že verejný obstarávateľ je v zmysle ZVO a zák. č. 211/2000 Z. z o slobode informácií povinný zverejňovať informácie, ktoré sa získali za verejné financie.

Uchádzač v prípade svojej úspešnosti musí súhlasiť  so zverejnením objednávky  a relevantných informácii podľa § 117 ZVO. 

Dôvody na zrušenie použitého postupu zadávania zákazky

Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky z nasledovných

dôvodov:

-     nebude predložená ani jedna ponuka,

-     ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti,

-     ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám v tejto Výzve, 

-     ak sa zmenili okolnosti, za ktorých bolo verejné obstarávanie vyhlásené.

 

V Lendaku, dňa: 30.05.2018

 

V súlade so ZVO vypracoval(a): Bc. Štefan Halčin

Kontaktná osoba verejného obstarávateľa: Ing. Peter Budzák, tel.: 0918 533 663, E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

Ján Lizák

                                                                                                   vedúci PrO

Prílohy: