Výzva na predkladanie ponúk WIFI Lendak

Výzva na predkladanie ponúk

pre zákazku s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) 

1. Verejný obstarávateľ

Obec Lendak

Kostolná 14

059 07 Lendak 

IČO 00326321

Kontaktná osoba: Pavel Hudáček

tel. č.: 0905 555 883

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa /URL/: www.lendak.sk

2. Zatriedenie obstarávacieho subjektu podľa zákona:

Verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní. 

3. Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa

„Dodanie bezdrôtových prístupových bodov na verejných priestranstvách v rámci obce.“

4. Druh zákazky (tovary/služby/stavebné práce)

Zákazka na poskytnutie tovarov.

5. Hlavné miesto dodania tovaru/poskytnutia služieb/uskutočnenia stavebných prác:

Sídlo: Obecný úrad Lendak, Kostolná 14, 059 07 Lendak

6. NUTS kód

Obec Lendak

7. Výsledok verejného obstarávania

Uzatvorenie zmluvy o dodaní tovarov podľa ustanovenia § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. Zmluva bude uzavretá na obdobie 12 mesiacov odo dňa účinnosti zmluvy po zverejnení.

8. Stručný opis zákazky:

Predmetom zákazky je vybudovanie bezplatného WiFi pripojenia pre občanov aj návštevníkov obce prostredníctvom bezdrôtových prístupových bodov na verejných priestranstvách. V čase vyhlásenia výzvy na predkladanie ponúk sa na verejných priestranstvách nenachádza WiFi pripojenie, ktoré by zasahovalo viac ako 30% do pokrytia vybudovaného bezdrôtového prístupového bodu. K pokrytiu verejných priestranstiev WiFi pripojením bude dodanie tovarov – 6 externých a 6 interných prístupových bodov zahrňujúcich potrebné nevyhnutné príslušenstvo s inštaláciou a montážou WiFi siete. Vybudovaná WiFi sieť bude používať označenie siete (SSID) WiFi pre Teba a poskytovať internetovú konektivitu s minimálnou rýchlosťou sťahovania 30 Mbps bezplatne všetkým občanom a návštevníkom obce. Prístupové body budú umiestnené na nižšie uvedených verejných priestranstvách:

1. Obecný úrad v Lendaku – verejné priestory v budove, Kostolná 14, 059 07 Lendak

2. Námestie Obecného úrad v Lendaku – Kostolná 14, 059 07 Lendak

3. Priestory zdravotného strediska v Lendaku, Školská 17, 059 07 Lendak

4. Priestory obecnej knižnice v Lendaku, Školská 1, 059 07 Lendak

5. Workoutové ihrisko pod Kicorou, Športová, 059 07 Lendak

6. Miestny cintorín, Partizánska ul., 059 07 Lendak

7. Kultúrny dom vo Dvore, Revolučná 2, 059 07 Lendak

8. Detské ihrisko vo Dvore, Revolučná ul., 059 07 Lendak

9. Detské ihrisko pri spojenej škole, Školská 5, 059 07 Lendak

10. Kultúrno spoločenská sála pri bývalom kine Goral, Kostolná 12, 059 07 Lendak

11. Autobusová zástavka na Bredvize, Hlavná ul., 059 07 Lendak

12. Priestory Múzea ľudovej kultúry v Lendaku, Potočná 24, 059 07 Lendak

Prístupové body, ktoré budú umiestnené na uvedených verejných priestranstvách musia spĺňať minimálne nasledujúce technické parametre:

1. Kompaktné dvojpásmové WiFi zariadenia (2,4GHz - 5 GHz), ktoré sú certifikované pre európsky trh,

2. Životný cyklus použitých produktov vyšší ako 5 rokov

3. Stredná doba medzi poruchami (MTBF) minimálne 5 rokov,

4. Možnosť centrálneho manažmentu pre riadenie, monitoring a konfiguráciu siete (single point of management),

5. Súlad s „802.11ac Wave I, Institute of Electrical and Electronics Engineers“ (IEEE) štandardom,

6. Podpora 802.1x IEEE štandardu,

7. Podpora 802.11r IEEE štandarduv

8. Podpora 802.11k IEEE štandardu,v

9. Podpora 802.11v IEEE štandardu,

10. Schopnosť AP obsluhovať naraz aspoň 50 rôznych užívateľov bez zníženia kvality služby,

11. Minimálne 2x2 MIMO (multiple-input-multiple-output)

12. Súlad s Hotspot 2.0 (Passpoint WiFi Alliance certification program)

13. Blokovanie nevhodného obsahu

Sumár aktivít a výstupov

1. Projektová dokumentácia, ktorá bude obsahovať sieťové zapojenie aktívnych prvkov siete s IP adresným plánom, simuláciu pokrytia priestoru, meranie skutočného pokrytia, technické listy aktívnych prvkov, funkčný popis a vyobrazenie obsahu hotspot portálu s umiestneným logom (logo je súčasťou výzvy č. OPII-2018/7/1-DOP, časť „Iné dokumenty výzvy“ č. 7).

9. Spoločný slovník obstarávania:

32571000-6 Komunikačná infraštruktúra

10. Celkový rozsah predmetu zákazky:

Maximálne 12 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy po zverejnení.

11. Predpokladaná hodnota zákazky v EUR bez DPH: 12 500,00 EUR

Predpokladaná hodnota zákazky bola určená na základe prieskumu trhu a v súlade s ustanoveniami § 6 zákona o verejnom obstarávaní.

12. Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania:

Na základe faktúry dodávateľa. Splatnosť faktúry do 30 dní od jej doručenia. Predmet zákazky bude spolufinancovaný z prostriedkov EŠIF, Operačný program Integrovaná infraštruktúra.

13. Podmienky účasti:

13.1. Osobné postavenie uchádzačov a záujemcov vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do profesijného alebo obchodného registra:

Uchádzač predloží kópiu výpisu z obchodného registra, živnostenského registra, alebo registra neziskových organizácií. Originál relevantného dokumentu bude predložený úspešným uchádzačom.

Uchádzač predloží Čestné vyhlásenie v zmysle § 32 ods. 2 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní.

dôvodnenie požiadaviek viažucich sa k podmienke účasti osobného postavenia: Požiadavka vyplýva zo zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní (§ 32 ods. 2 písm. e) zákona), uchádzač predloží doklad o oprávnení dodávať tovar , ktorý zodpovedá predmetu zákazky.

13.2. Uchádzač predloží minimálne jednu praktickú skúsenosť s dodaním bezdrôtových prístupových bodov v obdobnom rozsahu ako je popísané v bode č. 8 tejto výzvy. Požadovaná úroveň dodávky bezdrôtových prístupových bodov v obdobnom rozsahu sa preukazuje zoznamom dodaných tovarov za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov. Minimálna úroveň požadovaného zoznamu poskytnutých tovarov musí byť v súhrnnej hodnote minimálne 12 500,00 EUR bez DPH a uchádzač môže túto hodnotu preukázať jednou zmluvou alebo kombináciou viacerých zmlúv.

Odôvodnenie požiadaviek viažucich sa k podmienkam účasti: Požiadavka vyplýva zo zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní (§ 34 ods. 1 písm. a) zákona), verejný obstarávateľ požaduje túto podmienku účasti aby zabezpečil, že dodávateľ má skúsenosti s dodávkou tovaru, ktorý zodpovedá predmetu zákazky, a teda je schopný dodať požadovaný tovar

Uchádzač predloží doklady podľa tohto bodu výzvy. Ak z predložených dokladov nemožno posúdiť ich platnosť alebo splnenie podmienky účasti, verejný obstarávateľ požiada uchádzača o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov. Ak uchádzač nesplní požiadavku podľa tohto bodu výzvy na predkladanie ponúk, ani po výzve na vysvetlenie alebo doplnenie chýbajúcich dokladov, bude z verejného obstarávania vylúčený.

14. Kritérium na vyhodnotenie ponúk:

Najnižšia celková cena uvedená v EUR vrátane DPH. Súčasťou ponukovej ceny za poskytnutie služby musia byť všetky náklady, ktoré vzniknú uchádzačovi pri plnení predmetu zmluvy. V prípade, že uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie verejnému obstarávateľovi túto skutočnosť.

15. Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa (dátum a čas):
29.01.2019 do 12:00 hod.

16. Miesto na predloženie ponúk:

Ponuky sa predkladajú výlučne elektronicky na emailovú adresu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

17. Ponuka musí obsahovať:

1. Doklady a dokumenty, ktorými uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti podľa bodu 13.

2. Doplnený a podpísaný Návrh na plnenie kritéria určeného verejným obstarávateľom na hodnotenie ponúk – podľa bodu č. 18.

3. Súhlas so spracovaním osobných údajov (GDPR)

4. Zoznam subdodávateľov (ak relevantné)

Verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk bezodkladne zašle informáciu o vyhodnotení ponúk všetkým uchádzačom. Verejný obstarávateľ bude úspešného uchádzača kontaktovať prostredníctvom elektronickej pošty ihneď po vyhodnotení.

Predpokladaná hodnota zákazky uvedená v týchto podmienkach je maximálna. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo nepodpísať zmluvu, ak ponuka úspešného uchádzača bude vyššia ako predpokladaná hodnota zákazky.

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neuzavrieť zmluvu s úspešným uchádzačom v prípade, ak výsledky kontrol vykonaných Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky neumožňujú financovanie, o čom bude úspešný uchádzač písomne informovaný

Ak ponuku predkladá skupina uchádzačov, splnenie podmienok osobného postavenia preukazuje každý člen skupiny samostatne.

Ponuka predložená/doručená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk podľa bodu 15 nebude ďalej zaradená do hodnotiaceho procesu.

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky. Verejný obstarávateľ následne zašle uchádzačom informáciu o odmietnutí ponuky spolu s odôvodnením.

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zmeniť podmienky súťaže.

Uchádzač nemá právo si uplatniť u verejného obstarávateľa akékoľvek náklady, ktoré mu vznikli v súvislosti so zrušením súťaže, zmenou podmienok súťaže alebo akýmkoľvek rozhodnutím verejného obstarávateľa.

DÔVERNOSŤ A OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

1 Verejný obstarávateľ počas priebehu tohto prieskumu trhu nebude poskytovať alebo zverejňovať informácie o obsahu ponúk ani uchádzačom, ani žiadnym iným tretím osobám až do vyhodnotenia ponúk.

2 Informácie, ktoré uchádzač v ponuke označí za dôverné, nebudú zverejnené alebo inak použité bez predchádzajúceho súhlasu uchádzača.

3 Verejný obstarávateľ sa zaväzuje, že osobné údaje poskytnuté uchádzačom budú spracovávané a chránené podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

18. Návrh na plnenie kritéria určeného verejným obstarávateľom na vyhodnotenie ponúk

Návrh na plnenie kritéria
Kritérium Návrh

Sadzba DPH v zmysle

platnej legislatívy

Návrh
Najnižšia celková zmluvná
cena v EUR vrátane DPH.
Váha kritéria je 100 %.*

Spolu _____ EUR

bez DPH

20%

Spolu ________ EUR


vrátane DPH

19. Jazyk, v ktorom možno predložiť ponuky

Slovenský jazyk

20. Zákazka sa týka projektu / programu financovaného z fondov EÚ

21. Dátum zaslania výzvy na predkladanie ponúk

21.01.2019

Pavel Hudaček, starosta obce