Výzva na predloženie cenovej ponuky - Didaktické pomôcky pre odborné učebne

Predmetom zákazky sú didaktické pomôcky pre odborné učebne. Predmet zákazky nie je možné deliť na časti. Uchádzač predkladá ponuku na celý predmet zákazky. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou prílohy výzvy.

 

Predpokladaná hodnota zákazky

podľa § 6 ZVO : 69 897,79 EUR bez DPH

biológia– 32 597,29 EUR bez DPH

polytechnika – 37 300,50 EUR bez DPH

 

CPV kód: 39162200-7 Učebné pomôcky a zariadenia

 

 1. Financovanie predmetu obstarávania

 

Zákazka bude financovaná z Operačného programu IROP a z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa.

 

 1. Lehoty

Predloženie cenovej ponuky: do 15.02.2019 do 10:00 hod. 1. Podmienky predloženia cenovej ponuky

  • Cenová ponuka v zmysle prílohy výzvy (Príloha č. 1)

  • Spôsob určenia ponukovej ceny (Príloha č. 2)

  • Technický (produktový list)

  • Doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, v rozsahu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky (scan dokladu).

 

 1. Spôsob doručenia cenovej ponuky

Predloženie cenovej ponuky je možné e-mailom na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..

Do predmetu správy uviesť „Súťaž – didaktické pomôcky pre odborné učebne“

Ponuka uchádzača musí byť predložená v slovenskom alebo českom jazyku. Ak má tento sídlo mimo územia Slovenskej republiky, doklady a dokumenty tvoriace súčasť ponuky musia byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť preložené do slovenského jazyka, okrem dokladov predložených v českom jazyku.

 1. Kritérium hodnotenia

Najnižšia cena za predmet zákazky vyjadrená v EUR s DPH, resp. cena celkom (u neplatcu DPH)

 

 1. Ostatné informácie

 

S výhercom bude uzatvorená zmluva podľa Obchodného zákonníka. Podpísaný návrh zmluvy bude verejný obstarávateľ požadovať len od úspešného uchádzača.

 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku v prípade, ak bude neregulárna alebo inak neprijateľná pre verejného obstarávateľa, alebo sa zmenili okolnosti, za ktorých sa táto výzva vyhlásila a nebolo možné ich vopred predpokladať.

 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo vylúčiť uchádzača v prípade, ak zistí, že vo svojej ponuke uviedol nepravdivé údaje.

 

Verejný obstarávateľ vylúči uchádzača, ktorý nespĺňa podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) alebo ak u neho existuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f).

 

 

V prípade, že verejný obstarávateľ použil v rámci opisu predmetu zákazky konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, patent, typ, krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, môže uchádzač v súlade s §42 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní predložiť ponuku i na technický a funkčný ekvivalent.

 

 

Lendak, 06.02.2019

Pavel Hudáček, starosta

Prílohy: