Výzva na prekladanie ponúk - „Tovar – reverzná vibračná doska“

Zákazka zadávaná podľa §117 zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene  a doplnení niektorých zákonov.

Predmet zákazky: Tovar

Názov predmetu zákazky: „Tovar – reverzná vibračná doska“

Druh zákazky: Tovar,Spoločný slovník obstarávania: 43315000-4 – Zhutňovacie mechanizmy (lisy)

Rozdelenie predmetu zákazky na časti: Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky.

Miesto dodania tovaru: Kostolná 194/14, 059 07 Lendak

Predpokladaná hodnota tovaru: 8 233,33  EUR bez DPH

Opis predmetu zákazky:

Technické parametre:

Výkon motora (kW)/otáčky (min-1)                    6,5/3000

Palivo/nádrž (l)                                                    Diesel/nerozhoduje

Štartovanie                                                          elektrické

Frekvencia (Hz)                                                   max. 75

Odstredivá sila (kN)                                            min. 60           

Max. stúpavosť stroja (%)                                   min. 30

Rýchlosť posunu (m/min)                                    min. 0......20   

Rozmery d x š      (mm)                                      min. 900x650  max. 900x750

Hmotnosť (kg)                                                     min. 430 max. 500                            

 

Iné požiadavky:

Záručná doba                                                      min. 3 roky

Termín dodania tovaru na miesto: do 20.06. 2018 (termín je záväzný)

 Zdroj finančných prostriedkov

Predmet zákazky bude financovaný z finančných prostriedkov Prevádzkarne obce Lendak.

Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní:

Ponuku môže predložiť FO alebo PO zapísaná v príslušnom registri, alebo združenie FO a PO ktoré v prípade predloženia ponuky predloží ako jej súčasť aj zmluvu o založení združenia.  

Spôsob určenia ceny (odplaty) a platobné podmienky:

Uchádzač predloží cenovú ponuku v súlade s opisom predmetu zákazky tejto Výzvy.

Ak uchádzač nie je platiteľom DPH upozorní na túto skutočnosť v ponuke.

Úspešný uchádzač (poskytovateľ) bude dodávať tovar na základe objednávky vystavenej verejným obstarávateľom.

Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať tieto doklady:

  • Identifikačné údaje uchádzača
  • Technický list tovaru s navrhovanou cenou predmetu tovaru

 Na obálke s ponukou vyznačte: „SÚŤAŽ –– vibračná doska PrO NEOTVÁRAŤ!“

Lehota na predkladanie ponúk:

Ponuky s obsahom podľa bodu 12. tejto Výzvy musia byť doručené v lehote  do 13.06.2018 12.00 h na Obecný úrad v Lendaku – ekonomické oddelenie PrO, 2. poschodie č.d. 34 osobne alebo poštou na adresu Prevádzkareň obce Lendak, p.o., Kostolná 194/14, 059 07 Lendak

Kritériá na vyhodnotenie ponúk a pravidlo uplatnenia:

Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena s DPH.

Pravidlo uplatnenia kritéria vyhodnotenia ponúk: Poradový systém            

Ponuke s najnižšou celkovou cenou  predmetu zákazky bude priradené prvé miesto ostatným ponukám druhé, tretie, atď. Úspešnou ponukou sa stane ponuka, ktorá sa umiestni na prvom mieste, ostatné ponuky sa stanú neúspešnými ponukami.

Zákazka sa týka projektu  financovaného z fondov Európskej únie: NIE

Uzavretie ponuky

Po vyhodnotení predložených ponúk na základe kritéria vyhodnotenia bude uchádzačom odoslané oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk prostredníctvom elektronickej pošty.Ostatným uchádzačom bude oznámené, že neuspeli. Výsledkom verejného obstarávania bude objednávka.

Ostatné požiadavky

Uchádzač v prípade svojej úspešnosti berie na vedomie, že verejný obstarávateľ je v zmysle ZVO a zák. č. 211/2000 Z. z o slobode informácií povinný zverejňovať informácie, ktoré sa získali za verejné financie.

Uchádzač v prípade svojej úspešnosti musí súhlasiť  so zverejnením objednávky  a relevantných informácii podľa § 117 ZVO. 

Dôvody na zrušenie použitého postupu zadávania zákazky

Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky z nasledovných dôvodov:

-     nebude predložená ani jedna ponuka,

-     ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti,

-     ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám v tejto Výzve, 

-     ak sa zmenili okolnosti, za ktorých bolo verejné obstarávanie vyhlásené.

 

V Lendaku, dňa: 29.05.2018

V súlade so ZVO vypracoval(a): Bc. Štefan Halčin

Kontaktná osoba verejného obstarávateľa: Ing. Peter Budzák, tel.: 0918 533 663, E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

    Ján Lizák

                                                                                                   vedúci PrO