Zverejnenie informácie o možnosti prenájmu objektu kultúrneho domu „vo dvore“

Možnosť prenájmu od 1. apríla 2018

Záujemcovia môžu predkladať písomnú žiadosť a zámer prenájmu na obecný úrad v Lendaku.

Priestory budú prenajaté len za účelom prevádzkovania kultúrneho domu (resp. poskytovanie služieb v oblasti gastronómie – oslavy, pietne posedenia, svadby a pod.) 

V Lendaku, dňa 7. marca 2018

Pavel Hudáček, starosta obce