Zverejnenie zámeru

V zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, zverejňujeme zámer predaja pozemku, podľa geometrického plánu č. 123/2017 vyhotovený Ing. Andreou Šterbákovou, Železničná 137/52, 059 52 Veľká Lomnica IČO: 46 445 111, na oddelenie a mejetkoprávne vysporiadanie novovzniknutej p. č. 404/4 z dôvodu hodného osobitného zreteľa v prospech Márie Trojákovej, rod. Girgovej, Revolučná 675/33, 059 07 Lendak a to odpredajom dielu č. 1 o výmere 149 m2 – novovytvorenej parcely KN-C 404/4 podľa vyššie uvedeného GP. Cena za odpredaj pozemku 19,36 €/m2; Spolu za výmeru 149 m2, 2 884,64 €.

Osobitný zreteľ:
Mária Trojáková, rod. Girgová je vlastníčkou pozemku KN-C 404/2, ktorá susedí s parcelou KN-E 3925 vo vlastníctve Obce Lendak. Žiadateľka chce na predmetnej parcele v blízkej dobe postaviť rodinný dom a tiež vysporiadať majetkoprávne vzťahy na parcele, pred svojím pozemkom, ktoré majú v rámci uličnej čiary ul. Zadná logickú nadväznosť.
Zámer schválený obecným zastupiteľstvom dňa 5. februára 2018 uznesením č. 300/2018.

V Lendaku, dňa 01. marca 2018

Mgr. Michal Marhefka
prednosta OcÚ