Zverejnenie zámeru odpredaja majetku obce

  1. V zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, zámer predaja pozemku, podľa geometrického plánu č. 14280922-010/2018 vyhotovený Františkom Čekovským – geodetom, Rakúsy 178, 059 76 Rakúsy IČO: 14280922, na úpravu hranice medzi pozemkami parc. č. 791/1, 793 a 794 z dôvodu hodného osobitného zreteľa v prospech Františka Hudáka, Jarná 807/20, 059 07 Lendak a to odpredajom novovzniknutej parcely č. 791/1 o výmere 16 m2 podľa vyššie uvedeného GP. Cena za odpredaj pozemku je 1 €.

Osobitný zreteľ: František Hudák predmetným geometrickým plánom vysporiadava pozemok medzi svojim rodinným domom a miestnou komunikáciou. V minulosti žiadateľ odpredal Obci Lendak pozemok za účelom vysporiadania miestnej komunikácie za sumu 1€ a tohto dôvodu je odpredaj v identickej cene.

Zámer a osobitný zreteľ schválený obecným zastupiteľstvom dňa 3. septembra 2018.

  1. V zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, zámer predaja pozemku, podľa geometrického plánu č. 14280922-010/2018 vyhotovený Františkom Čekovským – geodetom, Rakúsy 178, 059 76 Rakúsy IČO: 14280922, na úpravu hranice medzi pozemkami parc. č. 791/1, 793 a 794 z dôvodu hodného osobitného zreteľa v prospech Jozefa Hudáka, Jarná 22, 059 07 Lendak a to odpredajom novovzniknutej parcely č. 793 o výmere 37 m2 podľa vyššie uvedeného GP. Cena za odpredaj pozemku je 1 €.

Osobitný zreteľ:Jozef Hudák predmetným geometrickým plánom vysporiadava pozemok medzi svojim rodinným domom a miestnou komunikáciou. V minulosti žiadateľ odpredal Obci Lendak pozemok za účelom vysporiadania miestnej komunikácie za sumu 1€ a tohto dôvodu je odpredaj v identickej cene

Zámer a osobitný zreteľ schválený obecným zastupiteľstvom dňa 3. septembra 2018.

  1. V zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, zámer predaja pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa v prospech Žmijovský Miroslav s manž. Andreou Žmijovskou, Trvale bytom: Mlynská 452/31, 059 07 Lendak a to odpredajom parciel KN-E

Adresa: Obecný úrad v Lendaku, Kostolná 14, 059 07 Lendak IČO: 00 326 321; DIČ: 2020697206; www.lendak.sk

3798/10 o výmere 124 m2 druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, KN-E 3798/404 o výmere 34 m2 druh pozemku: ostatná plocha, KN-E 3798/403 o výmere 70 m2 druh pozemku: ostatná plocha a časť parcely KN-E 3798/10 o výmere 15 m2 druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, podľa GP, ktorý spracuje žiadateľ. Spolu za všetky parcely: 243 m2.

Osobitný zreteľ: Miroslav Žmijovský s manželkou Andreou Žmijovskou, podali na Obecný úrad v Lendaku žiadosť o odpredaj pozemkov, ktoré susedia s ich rodinným domom. Obec Lendak nemá na tieto pozemky žiadny prístup nakoľko sú obkolesené pozemkami iných vlastníkov. Ich odpredajom žiadateľovi sa zarovná hranica ich pozemku s hranicou susedných pozemkov (rodinných domov a príslušných dvorov).

Zámer a osobitný zreteľ schválený obecným zastupiteľstvom dňa 3. septembra 2018.

V Lendaku, dňa 12. septembra 2018

Mgr. Michal Marhefka prednosta OcÚ