08.04.2019 | Všeobecne záväzné nariadenie obce Lendak č. 2/2019

Všeobecne záväzné nariadenie obce Lendak č. 2/2019
o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky
v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Lendak

Prílohy: