Výzva na predkladanie ponúk

Predmet zákazky: Stavebné práce 
Názov predmetu zákazky: „Asfaltovanie ulíc 2018“
Lehota na predkladanie ponúk: Ponuky s obsahom podľa bodu 12. tejto Výzvy musia byť doručené v lehote do 15.08.2018 12.00 h na Obecný úrad v Lendaku – sekretariát starostu obce a prednostu OcÚ.

Výzva:

Výmer:

Výzva na predkladanie ponúk

Predmet zákazky: Stavebné práce
Názov predmetu zákazky: „Oprava stropu v bývalom kine Goral“
Lehota na predkladanie ponúk: Ponuky s obsahom podľa bodu 12. tejto Výzvy musia byť doručené v lehote do 11. 12. 2017 13:30 h na Obecný úrad v Lendaku – sekretariát starostu obce a prednostu OcÚ.

Výzva:

Výmer:

 

Výzva na predkladanie ponúk

Predmet zákazky: Stavebné práce
Názov predmetu zákazky: „Výstavba oplotenia na „starom“ cintoríne“
Lehota na predkladanie ponúk: Ponuky musia byť doručené v lehote do 31.10.2017 15.00 h na Obecný úrad v Lendaku – sekretariát starostu obce a prednostu OcÚ.

Výzva:

Výmer:

VZOR:

 

Výzva na predkladanie ponúk

Predmet zákazky: Stavebné práce
Názov predmetu zákazky: „Výstavba asfaltovej komunikácie ulíc Športová, Lemeje a Sv. Mikuláša“
Lehota na predkladanie ponúk: Z dôvodu, že nebola predložená žiadna ponuka, verejný obstarávateľ sa rozhodol predlžiť lehotu na predkladanie ponúk na termín 22. september 2017 do 12.00 h. Miestom predloženia ponúk je Obecný úrad v Lendaku – sekretariát starostu obce a prednostu OcÚ.

Výzva:

Výmer:

Predlženie lehoty predkladania ponúk:

  • 1
  • 2