03.03.2020 | Výzva na predkladanie ponúk - kamenivo

                                                                      

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

Zákazka zadávaná podľa §117 zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene  a doplnení niektorých zákonov.

Predmet zákazky: Tovar

 

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:

Úradný názov a sídlo: Prevádzkareň obce Lendak (PrO), Revolučná 1285/1A, 059 07 Lendak

Krajina: Slovensko                 

IČO: 35 514 698                                                       

Kontaktné miesto: Obecný úrad Lendak  

Kontaktná osoba: Ing. Peter Budzák, vedúci PrO Lendak

                          Bc. Štefan Halčin, riadiaci pracovník (manažér) ekon. úseku PrO

Telefón: +421 948 425 375; +421 902 626 146

E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.                    

Internetová adresa: www.lendak.sk  

 

Prevádzkareň obce Lendak, p.o. je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ZVO).

Verejný obstarávateľ plánuje financovať predmet obstarávania z vlastných finančných prostriedkov.

 1. Názov predmetu zákazky: „Tovar - kamenivo na spevnenie miestnych komunikácii“

 

 1. Druh zákazky: Tovar

Spoločný slovník obstarávania:

14212300-3 – Drvený a mletý kameň

60000000-8 – Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

 

 1. Rozdelenie predmetu zákazky na časti:

Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky.

 

 1. Dodanie tovaru: ú. Lendak – upresnenie na základe dohody s verejným obstarávateľom

 

 1. Predpokladaná hodnota zákazky: 14 592,00 EUR bez DPH

 

 1. Opis predmetu zákazky:

Podrobný opis požadovaného tovaru je rozpísaný v prílohe vo výkaze-výmere.

 

 1. Termín dodania tovaru na miesto: na základe čiastkových objednávok verejného obstarávateľa počas roka 2020 s termínom dodania - po vzájomnej dohode.

 

 1. Zdroj finančných prostriedkov

Predmet zákazky bude financovaný z finančných prostriedkov Prevádzkarne obce Lendak.

 

 1. Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní:

Ponuku môže predložiť FO alebo PO zapísaná v príslušnom registri, alebo združenie FO a PO ktoré v prípade predloženia ponuky predloží ako jej súčasť aj zmluvu o založení združenia.

 

 1. Spôsob určenia ceny (odplaty) a platobné podmienky:

Uchádzač predloží cenovú ponuku v súlade s opisom predmetu zákazky tejto Výzvy.

Ak uchádzač nie je platiteľom DPH upozorní na túto skutočnosť v ponuke.

Úspešný uchádzač (poskytovateľ) bude realizovať zákazku na základe čiastkových objednávok vystavených verejným obstarávateľom.

 

 1. Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať tieto doklady:

 

 • Identifikačné údaje uchádzača
 • Navrhovanú cenu predmetu zákazky – vyplnený výkaz výmer

 

Na obálke s ponukou vyznačte: „SÚŤAŽ –– kamenivo PrO NEOTVÁRAŤ!“

 

 1. Lehota na predkladanie ponúk:

Ponuky s obsahom podľa bodu 12. tejto Výzvy musia byť doručené v lehote  do 11.03.2020 12.00 h na Prevádzkareň obce Lendak, Revolučná 1285/1A – ekonomické oddelenie PrO, 1. poschodie osobne alebo poštou na adresu Prevádzkareň obce Lendak, p.o., Revolučná 1285/1A, 059 07 Lendak

 

 1. Kritériá na vyhodnotenie ponúk a pravidlo uplatnenia:

Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena s DPH.

Pravidlo uplatnenia kritéria vyhodnotenia ponúk: Poradový systém

Ponuke s najnižšou celkovou cenou  predmetu zákazky bude priradené prvé miesto

ostatným ponukám druhé, tretie, atď. Úspešnou ponukou sa stane ponuka, ktorá

sa umiestni na prvom mieste, ostatné ponuky sa stanú neúspešnými ponukami.

 

 1. Zákazka sa týka projektu  financovaného z fondov Európskej únie: NIE

 

 1. Uzavretie zmluvy

Po vyhodnotení predložených ponúk na základe kritéria vyhodnotenia bude uchádzačom odoslané oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk prostredníctvom elektronickej pošty.
Ostatným uchádzačom bude oznámené, že neuspeli. Výsledkom verejného obstarávania bude uzavretie zmluvy. Verejný obstarávateľ vyzve úspešného uchádzača na uzavretie zmluvy. Zmluva musí byť uzatvorená v súlade s podmienkami uvedenými v tejto výzve a s ponukou úspešného uchádzača.

 

 1. Ostatné požiadavky

Uchádzač v prípade svojej úspešnosti berie na vedomie, že verejný obstarávateľ je v zmysle ZVO a zák. č. 211/2000 Z. z o slobode informácií povinný zverejňovať informácie, ktoré sa získali za verejné financie.

Uchádzač v prípade svojej úspešnosti musí súhlasiť  so zverejnením objednávky  a relevantných informácii podľa § 117 ZVO. 

 

 1. Dôvody na zrušenie použitého postupu zadávania zákazky

Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky z nasledovných

dôvodov:

-    nebude predložená ani jedna ponuka,

-    ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti,

-    ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám v tejto Výzve, 

-    ak sa zmenili okolnosti, za ktorých bolo verejné obstarávanie vyhlásené.

 

V Lendaku, dňa: 27.02.2019

V súlade so ZVO vypracoval(a): Bc. Štefan Halčin

Kontaktná osoba verejného obstarávateľa: Ing. Peter Budzák, tel.: 0948 425 375, E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

                                                                                                Ing. Peter Budzák

                                                                                                     vedúci PrO

Prílohy: