03.03.2020 | Výzva na predkladanie ponúk - kamenivo

                                                                      

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

Zákazka zadávaná podľa §117 zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene  a doplnení niektorých zákonov.

Predmet zákazky: Tovar

Čítať ďalej...

23.09.2019 | Výzva na predkladanie ponúk - kontajnery

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

Zákazka zadávaná podľa §117 zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene  a doplnení niektorých zákonov.

 

 

Predmet zákazky: Tovar

 

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:

Úradný názov a sídlo: Prevádzkareň obce Lendak (PrO), Revolučná 1285/1A, 059 07 Lendak

Krajina: Slovensko                 

IČO: 35 514 698                                                       

Kontaktná osoba: Ing. Peter Budzák, vedúci PrO Lendak

Telefón: +421 948 425 375

E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.                    

Internetová adresa: www.lendak.sk  

 

Čítať ďalej...

02.07.2019 | VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

Zákazka zadávaná podľa §117 zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene

a doplnení niektorých zákonov.

Predmet zákazky: Stavebné práce

1. Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:

Úradný názov a sídlo: Obec Lendak, Kostolná 14, 059 07 Lendak
Krajina: Slovensko
IČO: 00326321
Kontaktné miesto: Obecný úrad Lendak
Kontaktná osoba: Mgr. Michal Marhefka, prednosta OcÚ
Telefón: +421 911 110 419
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Internetová adresa: www.lendak.sk

Obec Lendak je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č.
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(ZVO).
Verejný obstarávateľ plánuje financovať predmet obstarávania z vlastných finančných
prostriedkov.

2. Názov predmetu zákazky: „Oprava a úprava parku pri OcÚ Lendak“

3. Druh zákazky: Stavebné práce
Spoločný slovník obstarávania:
45000000-7 Stavebné práce

4. Rozdelenie predmetu zákazky na časti:
Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky.

5. Hlavné miesto poskytnutia stavebných prác: Obec Lendak

6. Predpokladaná hodnota zákazky: 22 677,28 EUR bez DPH

7. Opis predmetu zákazky:

Jedná sa o opravu a úpravu parku pri Obecnom úrade v Lendaku. K predmetnej rekonštrukcii
bola spracovaná vizualizácia a rozpočet stavebných prác. Predmetné podklady sú súčasťou
súťažných podkladov.
K bližším informáciám týkajúcim sa stavby je možné vykonať miestnu obhliadku
v pracovných dňoch od 09:00 h do 15:00 h po predchádzajúcom telefonickom dohovore
s kontaktnou osobou.

8. Termín uskutočnenia prác: do 31. 08. 2019

9. Zdroj finančných prostriedkov
Predmet zákazky bude financovaný z finančných prostriedkov Obce Lendak.

10. Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní:
Ponuku môže predložiť FO alebo PO zapísaná v príslušnom registri, alebo združenie
FO a PO ktoré v prípade predloženia ponuky predloží ako jej súčasť aj zmluvu
o založení združenia.

11. Spôsob určenia ceny (odplaty) a platobné podmienky:
11.1 Uchádzač predloží cenovú ponuku v súlade s opisom predmetu zákazky tejto Výzvy.
Ak uchádzač nie je platiteľom DPH upozorní na túto skutočnosť v ponuke. Úspešný
uchádzač (poskytovateľ) bude realizovať zákazku na základe zmluvy uzavretej s
verejným obstarávateľom.

12. Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať tieto doklady:
• Identifikačné údaje uchádzača
• Navrhovanú cenu predmetu zákazky – vyplnený výkaz výmer
Na obálke s ponukou vyznačte: „SÚŤAŽ –– park pri OcÚ“ , názov adresáta aj odosielateľa

13. Lehota na predkladanie ponúk:
Ponuky s obsahom podľa bodu 12. tejto Výzvy musia byť doručené v lehote do
12.07.2019 do 12.00 h na Obecný úrad v Lendaku – sekretariát starostu obce
a prednostu OcÚ.

14. Kritériá na vyhodnotenie ponúk a pravidlo uplatnenia:
Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena s DPH.
Pravidlo uplatnenia kritéria vyhodnotenia ponúk: poradový systém
Ponuke s najnižšou celkovou cenou predmetu zákazky bude priradené prvé miesto
ostatným ponukám druhé, tretie, atď. Úspešnou ponukou sa stane ponuka, ktorá
sa umiestni na prvom mieste, ostatné ponuky sa stanú neúspešnými ponukami.

15. Zákazka sa týka projektu financovaného z fondov Európskej únie: NIE

16. Uzavretie zmluvy
Po vyhodnotení predložených ponúk na základe kritéria vyhodnotenia bude
uchádzačom odoslané oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk prostredníctvom
elektronickej pošty.
Ostatným uchádzačom bude oznámené, že neuspeli. Výsledkom verejného
obstarávania bude uzavretie zmluvy. Verejný obstarávateľ vyzve úspešného uchádzača
na uzavretie zmluvy. Zmluva musí byť uzatvorená v súlade s podmienkami uvedenými
v tejto výzve a s ponukou úspešného uchádzača.

17. Ostatné požiadavky
17.1 Uchádzač v prípade svojej úspešnosti berie na vedomie, že verejný obstarávateľ je
v zmysle ZVO a zák. č. 211/2000 Z. z o slobode informácií povinný zverejňovať
informácie, ktoré sa získali za verejné financie.

Uchádzač v prípade svojej úspešnosti musí súhlasiť so zverejnením uzavretej zmluvy
a relevantných informácii podľa § 117 ZVO.
Tento súhlas úspešný uchádzač ako poskytovateľ musí udeliť v zmluve bez
akýchkoľvek výhrad a bez časového obmedzenia.
Uchádzač najneskôr pri podpise zmluvy (v prípade ak zmluva bude uzatvorená na
sumu vyššiu ako 100 000 € s DPH) musí byť zapísaný v registri partnerov verejného
sektora.

18. Dôvody na zrušenie použitého postupu zadávania zákazky
Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky z nasledovných
dôvodov:
- nebude predložená ani jedna ponuka,
- ak sa zmenili okolnosti, za ktorých bolo verejné obstarávanie vyhlásené.

V Lendaku, dňa: 02.07.2019

V súlade so ZVO vypracoval(a): Mgr. Michal Marhefka
Kontaktná osoba verejného obstarávateľa: Mgr. Michal Marhefka, tel.: 0911 110 419,
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Pavel Hudáček
starosta obce

Prílohy:

Výzva na predkladanie ponúk

Predmet zákazky: Stavebné práce 
Názov predmetu zákazky: „Asfaltovanie ulíc 2018“
Lehota na predkladanie ponúk: Ponuky s obsahom podľa bodu 12. tejto Výzvy musia byť doručené v lehote do 15.08.2018 12.00 h na Obecný úrad v Lendaku – sekretariát starostu obce a prednostu OcÚ.

Výzva:

Výmer:

  • 1
  • 2