Poškodené komunikácie vplyvom zimy

Nakoľko nateraz došlo ku ukončeniu výkonu zimnej údržby na miestnych komunikácií v obci Lendak za zimné obdobie rokov 2016/2017, žiadame občanov, ktorí zaznamenali stavebno-technické poškodenie na miestnych komunikáciách spôsobených zimnými klimatickými podmienkami, aby to oznámili na PrO do konca apríla. Zimnú údržbu sme sa snažili vykonávať najlepšie v rámci našich technických a personálnych možnosti. Na zlepšenie budeme žiadať navýšenie finančných prostriedkov na nákup techniky pre odhŕňanie snehu na chodníkoch a na nákup nového vozidla so sypačovou nadstavbou a pluhom. Uvidíme ako to dopadne.

Vedúci PrO Lendak, Ján Lizák

Nie všetko patrí do kanalizačného potrubia!

Chcem oznámiť niektorým spoluobčanom, že nie všetko patrí do záchodu a do kanalizačného potrubia. Do kanalizácie nepatria pampersky (aj detské), vložky, tampóny, silonky, ponožky, tielka... Nielenže môžete upchať verejnú kanalizáciu a spôsobiť škodu v ČOV, ale môžete spôsobiť škodu aj sebe. V prípade pokračujúcich problémov a zistenia vinníkov sa budú brať potrebné opatrenia. Treba si uvedomiť dôsledky svojho správania.

Vedúci PrO Lendak, Ján Lizák

Upozornenie

Poľnohospodárska spoločnosť Valtin si od Slovenského pozemkového fondu, prenajala poľnohospodársku pôdu na poľnohospodárske účely v k. ú. obce Výborná, ktoré hodlá využívať pre svoje potreby.

Nakoľko časť tejto pôdy obhospodarujú aj naši občania, tak spoločnosť Valtin ich vyzýva ku kontrole vlastníckych práv. Ak sa vlastník nepreukáže vlastníctvom k pôde, nebude môcť na nej naďalej hospodáriť. Jedna sa o C parcely a tieto parcelne čísla: 1509, 1550, 1617/1, 2154, 2207, 2216, 2229, 2344/2, 2344/3, 2411, 2413, 2415, 2416, 4314 a 4315. Svoje námietky, pripomienky a návrhy môžete vyjadriť u konateľa spoločnosti, Valenta Hudáka vo Výbornej na č. 1001. Spoločnosť má záujem aj prenajať si pôdu od vlastníkov v danom území, pripadne sa môžu dohodnúť na zámene. 

SAD hľadá priestory

SAD hľadá priestory pre nocľaháreň šoférov. Záujemcovia nech sa nahlásia na tel. čísle 052/7728 281

Čoraz viac komunálneho odpadu

V posledných mesiacoch zamestnanci PrO vyzbierali dvojnásobné množstvo vyprodukovaného komunálneho odpadu, ako to bývalo po iné roky. Preto vás vyzývam ku separovaniu odpadu a ku zníženiu množstvo produkovaného odpadu.

Pri niektorých zberných nádobách sa nachádza aj obrovské množstvo smetných vriec. Niekde sa nachádzajú iba vrecia, ktoré sú dosť často preťažené a trhajú sa. Týmto sa zvyšujú náklady na zber TKO v obci. Preto Vás vyzývam na zaobstaranie zberných nádob, prípadne pevných čiernych plastových vriec tak ako to určuje VZN. Uprednostňujeme zberné nádoby. V prípade nerešpektovania, budeme žiadať o zmenu a sprísnenie VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi, drobnými stavebnými odpadmi na území obce Lendak v priebehu mesiaca máj. Pri zmene VZN budeme žiadať nutné používanie zberných nádob s maximálne jedným pevným čiernym igelitovým vrecom pre jednu domácnosť.

Odkaz pre starostu

Obec Lendak sa zapojila do portálu Odkazprestarostu.sk, ktorý umožňuje obyvateľom a návštevníkom obce nahlásiť problémy, ktoré ich trápia, a to jednoducho a rýchlo. Podnety môžete posielať buď z webovej stránky www.odkazprestarostu.sk, alebo priamo z mobilného telefónu, prostredníctvom aplikácií pre operačné systémy Android, iOS a Windows Phone. Pri každom podnete je potrebné uviesť krátky názov a popis problému, zvoliť jednu z príslušných kategórií (napr. životné prostredie, parkovanie áut, ...), určiť ulicu, kde sa podnet nachádza a fotografiu, ktorá daný problém dokumentuje.

Čítať ďalej...

Jarné vypaľovanie trávy

Zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov hovorí jasnou rečou - vypaľovanie porastov bylín, kríkov a stromov je pod hrozbou vysokých sankcií prísne zakázané. Za porušenie tohto zákazu hrozí podľa zákona právnickým osobám pokuta až do výšky 16 596 €, fyzickým osobám pokuta až do výšky 331 €, resp. v blokovom konaní až do výšky 100 €.

Čítať ďalej...

Zber plastov a skla

Plasty: 22.3.2017, 18.5.2017, 14.6.2017, 9.8.2017, 4.10.2017, 15.11.2017
SKLO: 6.4.2017, 20.9.2017
KOVY: 12.6.2017, 14.11.2017
NEBEZPEČNÝ  ODPAD: 21.3.2017, 19.9.2017

MUDr. Janíková oznamuje

MUDr. Janíková bude v detskej ambulancii cez jarné prázdniny ordinovať nasledovne:

Od 6.3. 2017 do 7.3.2017 - (pondelok, utorok) sa ordinuje do 10.30 h. z dôvodu zastupovania v Holumnici
8.3.2017 (streda) bez zmeny
Od 9.3. 2017 do 10.3.2017 (štvrtok a piatok) sa ordinuje od 11.00 h. – z dôvodu čerpania dovolenky zastupuje MUDr. Milková