Výberové konanie

Obec Lendak, zastúpená starostom obce Pavlom Hudáčekom, v zmysle zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a zákona NR SR č. 552/2003 z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v platnom znení

v y h l a s u j e   v ý b e r o v é   k o n a n i e   n a:

Riaditeľa Spojenej školy, Školská 535/5 Lendak s organizačnými zložkami:

Základná škola, Školská 535/5 Lendak
Materská škola, Školská 1146/3, Lendak
Základná umelecká škola, Školská 595/1 Lendak

Čítať ďalej...

Výzva na vypracovanie a predloženie rozpočtových požiadaviek

Obec Lendak v zastúpení starostom obce Pavlom Hudáčekom, týmto zverejňuje výzvu na vypracovanie a predkladanie rozpočtových požiadaviek pre tvorbu rozpočtu na rok 2018.

Rozpočtové požiadavky je potrebné doručiť v písomnej podobe na Obecný úrad v Lendaku, alebo elektronicky na email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. do 30.09.2017.

Rozpočtové požiadavky musia spĺňať ustanovenia zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p., zákona 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. a ostatných právnych predpisov.

Pavel Hudáček, starosta obce, v. r.

4.9.2017 | 32. zasadnutie OcZ

Program rokovania:

1. Úvod
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Interpelácia poslancov
4. Rozpočtové opatrenie č. 8/2017 – bude doručené po rokovaní Finančnej komisie
5. Hospodárenie obce za I. polrok 2017
6. Hospodárenie Spojenej školy za I. polrok 2017
7. Správy o výsledkoch Spojenej školy za školský rok 2016/2017 a plán činnosti na nasledujúci rok
8. Správa o sociálnej starostlivosti v obci
9. Návrh inventarizačných komisií a termínu prevedenia fyzickej inventúry
10. Návrh všeobecne záväzného nariadenia o určení názvov nových ulíc
11. Odkúpenie pozemkov od. p. Gricha pod plánovanou komunikáciou (pod Kicorou smerom k Harmónii)
12. Rôzne
13. Záver

Prílohy:

LSSP pre dospelých v Kežmarku

Organizátorom LSPP pre dospelých v Kežmarku je od 1. augusta 2017 nezisková organizácia povinne slúžiacich všeobecných lekárov pre dospelých.

Telefonický kontakt: +421 944 017 444.
Ordinačné hodiny cez pracovné dni: 16:00-07:00 hod. Cez soboty, nedele, sviatky nepretržite.

Čítať ďalej...

Poďakovanie sponzorom

Obec Lendak vyslovuje poďakovanie všetkým sponzorom, ktorí prispeli do tomboly a finančne podporili akciu Juliáles 2017. V tombole sa vyzbieralo 1 235 € , ktoré budú použité na detské ihrisko.

Čítať ďalej...

Celoslovenská výtvarná súťaž: Rodina bez cigariet 6. ročník

Občianske združenie Rodina a spoločnosť organizuje aj pre školský rok 2017/2018 ďalší ročník výtvarnej súťaže: Rodina bez cigariet 6. ročník.

Úlohou je vytvoriť výtvarnú prácu zameranú na nasledovné témy:

  • zdravý životný štýl
  • ako chcem tráviť voľný čas
  • prezentovať negatívny postoj k fajčeniu resp. k iným návykovým látkam

Čítať ďalej...

X. JULIÁLES - Folklórne slávnosti obce Lendak

Dňa 16. júla 2017 sa v našej malebnej dedine pod Tatrami konali folklórne slávnosti, ktoré sa podpísali pod desiaty ročník rozvoja ľudovej kultúry a tradícií s názvom ,,Juliáles“. Cieľom projektu bolo obohatenie a rozvoj poznávania ľudového folklóru a umenia našej obce, regiónu, doma i v zahraničí. Samotné umenie folklóru dokáže obohatiť a prebudiť city človeka, šíri okolo seba radosť i dobro, aby život medzi nami bol krajší a príjemnejší - výsledkom a dôkazom bola táto akcia. Zároveň sme (Fsk Kicora), ako hlavný organizátor v spolupráci s obcou Lendak, prispeli k upevneniu vzťahov medzi pozvanými účinkujúcimi folklórnych skupín a súborov z blízkych i vzdialenejších miest.

Čítať ďalej...