Medzinárodný kontrolný pretek

V sobotu 25.11.2017 sa na sánkarskom štartovacom trenažéri v Starom Smokovci konal Medzinárodný kontrolný pretek v štartoch na ľade. Keďže k 22.11.2017 nám Ministerstvo vnútra SR oficiálne zaregistrovalo vlastné stanovy, štartovali sme po prvýkrát za Sánkarský klub Lendak. Doteraz sme štartovali za Sánkarský klub Matejovce. V tabuľke si pozrite naše umiestnenia po roku tréningu, odkedy sme začali sánkovať.

Čítať ďalej...

Návrh dodatku k VZN č. 1/2013

O určení dotácie na prevádzku a mzdy organizačných zložiek a súčastí Spojenej školy Školská 535/5 Lendak v originálnej kompetencii Obce Lendak.

Obecné zastupiteľstvo v Lendaku podľa § 6 a §11 ods.4 písm. d), e) a g) zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 6 ods. 2 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 19 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 7 ods. 1) písm. b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto doplnku všeobecne záväzného nariadenia.

Čítať ďalej...

15.12.2017 | 35. zasadnutie OcZ

Program rokovania:

1. Úvod
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Interpelácia poslancov
4. Rozpočtové opatrenie Obce Lendak č. 12/2017
5. Rozpočtové opatrenie PrO č. 3/2017
6. Návrh dodatku č. 4 k všeobecne záväznému nariadeniu č. 5/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
7. Návrh dodatku č. 2 k všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2013 o určení dotácie na prevádzku a mzdy organizačných zložiek a súčastí spojenej školy Školská 535/5 Lendak v originálnej kompetencii Obce Lendak
8. Rozpočet obce Lendak na rok 2018 a Programový rozpočet obce Lendak na roky 2018 – 2020
9. Plán práce hlavnej kontrolórky na prvý polrok 2018
10. Správa o činnosti stavebného úradu
11. Rekonštrukcia Základnej umeleckej školy
12. Návrh poslanca Jána Vidu na riešenie objektu kultúrneho domu
13. Rôzne
14. Záver

Prílohy:

Návrh dodatku č. 4 k VZN 005 / 2014

O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Obecné zastupiteľstvo v Lendaku podľa § 6 a §11 ods.4 písm. d), e) a g) zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona NR SR 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov vydáva tento dodatok k Všeobecne záväznému nariadeniu /ďalej len nariadenie/.

Čítať ďalej...