6.4.2018 | 38. zasadnutie OcZ

Program rokovania:

1. Úvod
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Interpelácia poslancov
4. Kultúra, mládež a šport
5. Požiarna ochrana
6. Zdravotníctvo
7. Rozpočtové oparenie Obce Lendak 3/2018
8. Žiadosť o prenájom nebytových priestorov – Ing. Marián Špak
9. Žiadosť o prenájom nebytových priestorov – MDDr. Ema Jakubíková
10. Žiadosť o prenájom nebytových priestorov kultúrneho domu – Lucia Kellnerová
11. Majetkoprávne – predaj pozemku Mária Trojáková
12. Správa o investičnej činnosti obce
13. Rôzne
14. Záver

Prílohy:

V Snine o majstra kraja

V pondelok, 12. marca 2018, sa v Snine uskutočnili Majstrovstvá Prešovského kraja v šachu družstiev základných škôl. V posledných rokoch sme najlepším žiackym družstvom v okrese a tak sme vycestovali aj na severovýchod Slovenska. Družstvo tvorili 4 hráči plus náhradník, pričom museli byť všetci z jednej školy s povinnou účasťou dievčaťa. Hralo sa na 7 kôl, s tempom 2 x 10 minút plus 5 sekúnd na ťah.

Čítať ďalej...

Zverejnenie informácie o možnosti prenájmu objektu kultúrneho domu „vo dvore“

Možnosť prenájmu od 1. apríla 2018

Záujemcovia môžu predkladať písomnú žiadosť a zámer prenájmu na obecný úrad v Lendaku.

Priestory budú prenajaté len za účelom prevádzkovania kultúrneho domu (resp. poskytovanie služieb v oblasti gastronómie – oslavy, pietne posedenia, svadby a pod.) 

V Lendaku, dňa 7. marca 2018

Pavel Hudáček, starosta obce

Úspech šachistov v Bijacovciach

V sobotu, 3. marca 2018, sa v Bijacovciach uskutočnilo 6. kolo seriálu turnajov Liga mládeže Spiša v šachu jednotlivcov v tomto ročníku. Turnaja sa zúčastnilo dovedna 82 hráčov, ktorí boli rozdelení do 8 kategórii podľa veku, zvlášť chlapci a zvlášť dievčatá. Súbežne sa hrali dva turnaje s tempom 2 x 15 minút, celkovo na 7 kôl.

Čítať ďalej...

Zverejnenie zámeru

V zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, zverejňujeme zámer predaja pozemku, podľa geometrického plánu č. 123/2017 vyhotovený Ing. Andreou Šterbákovou, Železničná 137/52, 059 52 Veľká Lomnica IČO: 46 445 111, na oddelenie a mejetkoprávne vysporiadanie novovzniknutej p. č. 404/4 z dôvodu hodného osobitného zreteľa v prospech Márie Trojákovej, rod. Girgovej, Revolučná 675/33, 059 07 Lendak a to odpredajom dielu č. 1 o výmere 149 m2 – novovytvorenej parcely KN-C 404/4 podľa vyššie uvedeného GP. Cena za odpredaj pozemku 19,36 €/m2; Spolu za výmeru 149 m2, 2 884,64 €.

Osobitný zreteľ:
Mária Trojáková, rod. Girgová je vlastníčkou pozemku KN-C 404/2, ktorá susedí s parcelou KN-E 3925 vo vlastníctve Obce Lendak. Žiadateľka chce na predmetnej parcele v blízkej dobe postaviť rodinný dom a tiež vysporiadať majetkoprávne vzťahy na parcele, pred svojím pozemkom, ktoré majú v rámci uličnej čiary ul. Zadná logickú nadväznosť.
Zámer schválený obecným zastupiteľstvom dňa 5. februára 2018 uznesením č. 300/2018.

V Lendaku, dňa 01. marca 2018

Mgr. Michal Marhefka
prednosta OcÚ

Výberové konanie - ekonóm / ekonómka

Prevádzkareň obce Lendak, Kostolná 14, 059 07 Lendak vyhlasuje VÝBEROVÉ KONANIE na pracovnú pozíciu

ekonóm / ekonómka

Záujemcovia môžu doručiť svoj životopis a motivačný list e-mailom, poštou alebo osobne na obecný úrad v Lendaku do 9. marca 2018.

Čítať ďalej...

Zimná príprava starších žiakov

Začiatok jarnej súťaže našich mladých futbalistov  je pred dverami. V utorok,  27.03. 2018 vycestujú do Spišského Podhradia, kde si zmerajú sily so svojimi rovesníkmi. Čaká ich veľa náročných zápasov doma i vonku. Súťaž je veľmi dobre rozbehnutá, o čom hovorí aj aktuálne postavenie v tabuľke. Zimovali na krásnom druhom mieste, kde na prvú Spišskú Belú strácajú 4 body. Dúfajme, že chlapci budú podávať také výkony, ktoré im zaručia dobré výsledky a možno sa im aj podarí niečo čo tu ešte nebolo. 

Čítať ďalej...

Výberové konanie - majster v stavebníctve

Prevádzkareň obce Lendak, Kostolná 14, 059 07 Lendak vyhlasuje VÝBEROVÉ KONANIE na pracovnú pozíciu

majster v stavebníctve

Záujemcovia môžu doručiť svoj životopis a motivačný list e-mailom, poštou alebo osobne na obecný úrad v Lendaku do 9. marca 2018.

Čítať ďalej...