Lendak získal veľký grant, pribudne nový zberný dvor

Ministerstvo životného prostredia schválilo obci príspevok z fondov EÚ vo výške takmer 700-tisíc eur. S výstavbou chcú začať už budúci rok.

Vedenie obce Lendak podalo v máji tohto roku žiadosť o nenávratný finančný príspevok z fondov Európskej únie. Jeho cieľom bolo zabezpečenie triedeného zberu komunálnych odpadov. Konkrétne má ísť o výstavbu zberného dvora s budovami, spevnenými plochami a garážami. Dotáciu plánujú Lendačania použiť tiež na nákup techniky: traktora, čelného nakladača, vlečky, nových veľkoobjemových kontajnerov a štiepkovača.

Čítať ďalej...

12.12.2016 | 25. zasadnutie OcZ

Program rokovania:

1. Úvod
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Interpelácia poslancov
4. Návrh Dodatku č. 3 k VZN č. 5/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
5. Návrh Dodatku č. 2 k VZN č. 1/2013 o určení dotácie na prevádzku a mzdy organizačných zložiek a súčastí Spojenej školy Lendak
6. Návrh rozpočtu Prevádzkarne obce Lendak na rok 2017
7. Návrh rozpočtu Spojenej školy na rok 2017
8. Návrh programového rozpočtu obce na roky 2017 – 2019
9. Návrh rozpočtu obce Lendak na rok 2017
10. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obec Lendak na I. polrok 2017
11. Správa o kontrole PrO – Kontrola plnenia uznesenia č.137/2016, kde bolo požadované od Prevádzkarne obce Lendak predloženie všetkých podkladov k tabuľke nákladov na TKO za rok 2015 a kontrola predložených podkladov.
12. Majetkoprávne – Jozef Jašňák, Potočná 74, Lendak
13. Rôzne
14. Záver

Prílohy:

Ocenenie pre Tomáša Gricha

Tomáša Gricha a jeho básnickú tvorbu si všimli aj vysokopostavení štátni funkcionári. Dňa 2. decembra 2016 boli do priestorov štátneho podniku Letové a prevádzkové služby v Bratislave pozvaní rodinní príslušníci Tomáša Gricha. Odovzdania sa nakoniec nemohla zúčastniť ani Tomášova rodina, a preto ocenenie z rúk druhého zástupcu náčelníka generálneho štábu ozbrojených síl SR, generálmajora Jindřicha Jocha, prevzal prednosta obecného úradu v Lendaku Michal Marhefka.

Čítať ďalej...

Do Lendaku príde investícia vo výške 600 tisíc €

Obec Lendak vypracovala v máji 2016 žiadosť o nenávratný finančný príspevok (NFP) z fondov EÚ s názvom projektu: Zabezpečenie triedeného zberu komunálnych odpadov v Lendaku. Naša požadovaná čiastka bola 656 876,93 €.

Dňa 21.11.2016 bolo Obci Lendak doručené rozhodnutie Ministerstva životného prostredia SR, ktorým bola celá táto suma schválená. Celkové oprávnené náklady projektu sú vo výške 691 449,40 €. Spolufinancovanie obce je 5% z schválenej sumy NFP.

Opis projektu:

  1. Výstavba zberného dvora s budovami, spevnenými plochami a garážami
  2. Nákup Traktora, čelného nakladača, vlečky, nových veľkoobjemových kontajnerov, nosiča kontajnerov a štiepkovača
  3. Informačné aktivity projektu

Celý proces výstavby začne pravdepodobne začiatkom roka 2017.

Mgr. Michal Marhefka, prednosta obecného úradu